Дүйсенбі, 25 Мамыр 2020 12:04

«ZhansugurovCollege» шақырады

«ZHANSUGUROV COLLEGE» техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша негізгі (9-сынып) және орта (11-сынып) білім базасында білім беру қызметін іске асырады. Колледж студенттері үшін ғылым докторлары,ғылым кандидаттары және жоғары санаттағы оқытушылар мен магистрлер мен докторанттар дәріс береді.Білім берудің көп деңгейлі моделі колледж білімгерлеріне университеттің заманауи оқу-зертханалық, ғылыми, ақпараттық – коммуникативтік базасында жұмысшы мамандығын, орта буын маманы біліктілігін және қолданбалы бакалавриат дәрежесін алуға мүмкіндік береді.

 І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің колледжі – бұл инновациялық үлгідегі колледж. Оның миссиясы – креативті және кәсіпкерлік ойлауы, іргелі білімі бар, еңбек нарығы талаптарына сай жас көшбасшылар буының қалыптастыру арқылы өңірдің және елдің адами капиталын дамытуға жағдай жасау.

 І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Колледжіне білім алушыларды қабылдау мемлекеттік гранттар және ақылы негізде Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен бекітілген қабылдаудың үлгі ережесі негізінде жүзеге асырылады.

 Университет жанындағы колледжде оқу-бұл жоғары (бакалавриат) және жоғары оқу орнынан кейінгі (магистратура,докторантура-PHD) бағдарламалар бойынша ТЖКБ мен ЖОО-ның сәйкестендірілген білім беру бағдарламалары негізінде білімді жалғастырудың бірден – бір мүмкіндігі.

 Сапалы білім – перспективті жұмыспен қамтылудың кепілі!

Колледж таңдауда үздігін таңда!

Оқу және ауысуға қатысты сұрақтар бойынша ақпаратты төмендегі телефондар арқылы алуға болады.8(7282)24-09-29,87771119666,87772525553,87012852854

 

«ZhansugurovCollege» мамандықтары:

 1. Мамандығы: 0101000 Мектепкедейінгітәрбиежәнеоқыту

Біліктілігі: 010101 3 Мектепкедейінгіұйымдардыңтәрбиешісі

Оқунысаны: күндізгі, сырттай. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0103000 Денетәрбиесіжәне спорт

Біліктілігі: 010302 3 Денетәрбиесіпәнініңмұғалімі

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл  3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

Біліктілігі: 010303 3 Спорт жаттықтырушысы-оқытушы

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл  3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0105000 Бастауышбілім беру

Біліктілігі: 010501 3 Бастауышбілім беру мұғалімі

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

Біліктілігі: 010503 3 Шетелтіліненбастауышбілім беру мұғалімі

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0111000 Негізгі орта білім беру

Біліктілігі: 011102 3 Орыстілі мен әдебиетмұғалімі

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0201000 Құқықтану

Біліктілігі: 020101 3Заңгер

Оқунысаны: күндізгі, сырттай. Оқумерзімі: 9 кл 2 жыл 10 ай; 11 кл 1 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0511000 Туризм (салаларбойынша)

Біліктілігі:​051102 2 Саяхатжүргізушісі

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 1 жыл 10 ай; 11 кл 10 ай

Біліктілігі:​051103 2 Турист агенті

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 2 жыл 10 ай; 11 кл 1 жыл 10 ай

Біліктілігі:​051104 3 Менеджер

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0512000 Аудармаісі (түрлерібойынша)

Біліктілігі: 051201 3 Аудармашы

Оқунысаны: күндізгі, сырттай. Оқумерзімі: 9 кл 2 жыл 10 ай; 11 кл 1 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0516000 Қаржы (салаларбойынша)

Біліктілігі: 051605 3 Қаржыжұмысыбойынша экономист

Оқунысаны: күндізгі, сырттай. Оқумерзімі: 9 кл 2 жыл 10 ай; 11 кл 1 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 1305000Ақпараттықжүйелер (қолданусаласыбойынша)

Біліктілігі: ​130501 1 Дизайнер

Оқунысаны: күндізгі, сырттай. Оқумерзімі: 9 кл 2 жыл 10 ай; 11 кл 1 жыл 10 ай

Біліктілігі:130502 3 Техник-бағдарламашы

Оқунысаны: күндізгі, сырттай. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0402000 – Дизайн (бейінбойынша)

Біліктілігі: 040202 2 – Көркемдік-әсемдеужұмыстарынорындаушы

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 2 жыл 10 ай; 11 кл 1 жыл 10 ай

 

Біліктілігі: 040201 3 – Дизайнер (бейінбойынша)

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 1. Мамандық: 1304000 – Есептеутехникасыжәнебағдарламалыққамтамасызету (түрлерібойынша)

Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

Біліктілігі: 130401 2 – Сандықақпараттардықайтаөңдеумаманы

Біліктілігі: 130404 3 – Техник - бағдарламашы

 

 ***********

Специальности «ZhansugurovCollege»:

 1. Специальность: 0101000 Дошкольное воспитание и обучение

Квалификация: 010101 3 Воспитатель дошкольных организаций

Форма обучения: очная, заочная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

 

 1. Специальность: 0103000 Физическая культура и спорт

Квалификация: 010302 3 Учитель  физической культуры

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

Квалификация: 010303 3 Тренер-преподаватель по  спорту

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

 

 1. Специальность: 0105000 Начальное образование

Квалификация: 010501 3 Учитель начального образования

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

Квалификация:  010503 3 Учитель иностранного языка начального образования

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

 

 1. Специальность: 0111000 Основное среднее образование

Квалификация: 011102 3 Учитель русского языка и литературы

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

 

 1. Специальность: 0201000 Правоведение

Квалификация: 020101 3 Юрист 

Форма обучения: очная, заочная. Сроки обучения: 9 кл 2 года 10 мес; 11 кл 1 год 10 мес

 1. Специальность: 0511000 Туризм (по отраслям)

Квалификация: 051102 2  Экскурсовод

Форма обучения: очное. Сроки обучения: 9 кл 1 год 10 мес. ; 11 кл 10 мес.

Квалификация: 051103 2 Туристический агент

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 2 года 10 мес.; 11 кл 1 год 10 мес.

Квалификация: 051104 3 Менеджер

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

 

 1. Специальность: 0512000 Переводческое дело (по видам)

Квалификация: 051201 3 Переводчик

Форма обучения: очная, заочная. Сроки обучения: 9 кл 2 года 10 мес.; 11 кл 1 год 10 мес.

 

 1. Специальность: 0516000 Финансы (по отраслям)

Квалификация: 051605 3 Экономист по финансовой работе

Форма обучения: очная, заочная. Сроки обучения: 9 кл 2 года 10 мес.; 11 кл 1 год 10 мес.

 

 

 

Read 420 times

Күнтiзбе

« Тамыз 2020 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жк
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Copyright © 2014 Меншік иесі: ТОО "Еңбекшіқазақ" Есік қаласы, Алматы обласы № 4270-Г

 Выходные данные

Жарнама

для детей, достигших 12 лет