Күндер бойынша реттелген элементтер: Дүйсенбі, 25 Мамыр 2020
Дүйсенбі, 25 Мамыр 2020 12:04

«ZhansugurovCollege» шақырады

«ZHANSUGUROV COLLEGE» техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша негізгі (9-сынып) және орта (11-сынып) білім базасында білім беру қызметін іске асырады. Колледж студенттері үшін ғылым докторлары,ғылым кандидаттары және жоғары санаттағы оқытушылар мен магистрлер мен докторанттар дәріс береді.Білім берудің көп деңгейлі моделі колледж білімгерлеріне университеттің заманауи оқу-зертханалық, ғылыми, ақпараттық – коммуникативтік базасында жұмысшы мамандығын, орта буын маманы біліктілігін және қолданбалы бакалавриат дәрежесін алуға мүмкіндік береді.

 І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің колледжі – бұл инновациялық үлгідегі колледж. Оның миссиясы – креативті және кәсіпкерлік ойлауы, іргелі білімі бар, еңбек нарығы талаптарына сай жас көшбасшылар буының қалыптастыру арқылы өңірдің және елдің адами капиталын дамытуға жағдай жасау.

 І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Колледжіне білім алушыларды қабылдау мемлекеттік гранттар және ақылы негізде Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен бекітілген қабылдаудың үлгі ережесі негізінде жүзеге асырылады.

 Университет жанындағы колледжде оқу-бұл жоғары (бакалавриат) және жоғары оқу орнынан кейінгі (магистратура,докторантура-PHD) бағдарламалар бойынша ТЖКБ мен ЖОО-ның сәйкестендірілген білім беру бағдарламалары негізінде білімді жалғастырудың бірден – бір мүмкіндігі.

 Сапалы білім – перспективті жұмыспен қамтылудың кепілі!

Колледж таңдауда үздігін таңда!

Оқу және ауысуға қатысты сұрақтар бойынша ақпаратты төмендегі телефондар арқылы алуға болады.8(7282)24-09-29,87771119666,87772525553,87012852854

 

«ZhansugurovCollege» мамандықтары:

 1. Мамандығы: 0101000 Мектепкедейінгітәрбиежәнеоқыту

Біліктілігі: 010101 3 Мектепкедейінгіұйымдардыңтәрбиешісі

Оқунысаны: күндізгі, сырттай. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0103000 Денетәрбиесіжәне спорт

Біліктілігі: 010302 3 Денетәрбиесіпәнініңмұғалімі

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл  3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

Біліктілігі: 010303 3 Спорт жаттықтырушысы-оқытушы

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл  3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0105000 Бастауышбілім беру

Біліктілігі: 010501 3 Бастауышбілім беру мұғалімі

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

Біліктілігі: 010503 3 Шетелтіліненбастауышбілім беру мұғалімі

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0111000 Негізгі орта білім беру

Біліктілігі: 011102 3 Орыстілі мен әдебиетмұғалімі

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0201000 Құқықтану

Біліктілігі: 020101 3Заңгер

Оқунысаны: күндізгі, сырттай. Оқумерзімі: 9 кл 2 жыл 10 ай; 11 кл 1 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0511000 Туризм (салаларбойынша)

Біліктілігі:​051102 2 Саяхатжүргізушісі

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 1 жыл 10 ай; 11 кл 10 ай

Біліктілігі:​051103 2 Турист агенті

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 2 жыл 10 ай; 11 кл 1 жыл 10 ай

Біліктілігі:​051104 3 Менеджер

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0512000 Аудармаісі (түрлерібойынша)

Біліктілігі: 051201 3 Аудармашы

Оқунысаны: күндізгі, сырттай. Оқумерзімі: 9 кл 2 жыл 10 ай; 11 кл 1 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0516000 Қаржы (салаларбойынша)

Біліктілігі: 051605 3 Қаржыжұмысыбойынша экономист

Оқунысаны: күндізгі, сырттай. Оқумерзімі: 9 кл 2 жыл 10 ай; 11 кл 1 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 1305000Ақпараттықжүйелер (қолданусаласыбойынша)

Біліктілігі: ​130501 1 Дизайнер

Оқунысаны: күндізгі, сырттай. Оқумерзімі: 9 кл 2 жыл 10 ай; 11 кл 1 жыл 10 ай

Біліктілігі:130502 3 Техник-бағдарламашы

Оқунысаны: күндізгі, сырттай. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 

 1. Мамандығы: 0402000 – Дизайн (бейінбойынша)

Біліктілігі: 040202 2 – Көркемдік-әсемдеужұмыстарынорындаушы

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 2 жыл 10 ай; 11 кл 1 жыл 10 ай

 

Біліктілігі: 040201 3 – Дизайнер (бейінбойынша)

Оқунысаны: күндізгі. Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

 1. Мамандық: 1304000 – Есептеутехникасыжәнебағдарламалыққамтамасызету (түрлерібойынша)

Оқумерзімі: 9 кл 3 жыл 10 ай; 11 кл 2 жыл 10 ай

Біліктілігі: 130401 2 – Сандықақпараттардықайтаөңдеумаманы

Біліктілігі: 130404 3 – Техник - бағдарламашы

 

 ***********

Специальности «ZhansugurovCollege»:

 1. Специальность: 0101000 Дошкольное воспитание и обучение

Квалификация: 010101 3 Воспитатель дошкольных организаций

Форма обучения: очная, заочная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

 

 1. Специальность: 0103000 Физическая культура и спорт

Квалификация: 010302 3 Учитель  физической культуры

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

Квалификация: 010303 3 Тренер-преподаватель по  спорту

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

 

 1. Специальность: 0105000 Начальное образование

Квалификация: 010501 3 Учитель начального образования

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

Квалификация:  010503 3 Учитель иностранного языка начального образования

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

 

 1. Специальность: 0111000 Основное среднее образование

Квалификация: 011102 3 Учитель русского языка и литературы

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

 

 1. Специальность: 0201000 Правоведение

Квалификация: 020101 3 Юрист 

Форма обучения: очная, заочная. Сроки обучения: 9 кл 2 года 10 мес; 11 кл 1 год 10 мес

 1. Специальность: 0511000 Туризм (по отраслям)

Квалификация: 051102 2  Экскурсовод

Форма обучения: очное. Сроки обучения: 9 кл 1 год 10 мес. ; 11 кл 10 мес.

Квалификация: 051103 2 Туристический агент

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 2 года 10 мес.; 11 кл 1 год 10 мес.

Квалификация: 051104 3 Менеджер

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 9 кл 3 года 10 мес.; 11 кл 2 года 10 мес.

 

 1. Специальность: 0512000 Переводческое дело (по видам)

Квалификация: 051201 3 Переводчик

Форма обучения: очная, заочная. Сроки обучения: 9 кл 2 года 10 мес.; 11 кл 1 год 10 мес.

 

 1. Специальность: 0516000 Финансы (по отраслям)

Квалификация: 051605 3 Экономист по финансовой работе

Форма обучения: очная, заочная. Сроки обучения: 9 кл 2 года 10 мес.; 11 кл 1 год 10 мес.

 

 

 

Published in Санаты жоқ

Әуе компаниялары санитарлық-карантиндік шараларды сақтай отырып, рейстер санын дербес анықтауға құқылы.

 

 

ҚР Индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрлігінің хабарлауынша, елдің барлық әуежайлар жұмысқа кіріседі, әуе компаниялары санитарлық-карантиндік шараларды сақтай отырып, рейстер санын дербес анықтауға құқылы.

Рейстер көліктегі бас санитарлық дәрігер белгілеген санитарлық қауіпсіздік шараларын күшейту жағдайында орындалады, яғни жеке қорғаныс құралдарын қолдана отырып, термометрия, әуе кемесіне отырар алдында әлеуметтік қашықтық және әуежайлар мен әуе кемелерінде кеңейтілген дезинфекция жүргізіледі.

Published in Санаты жоқ

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки проинспектировал развитие сельского и водного хозяйства, а также жилищной и инженерной инфраструктуры Алматинской области, передает «JETISÝ MEDIA» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Республики Казахстан.

В Аксуском районе А. Мамин ознакомился с ходом реконструкции Кызылагашского водохранилища проектной мощностью 42 млн м³. В предстоящий вегетационный период водохранилище позволит расширить площади орошаемых земель и обеспечить водой дополнительно около 7 тыс. га.

Главе Правительства доложили о проектах по модернизации ирригационной системы Алматинской области. В регионе функционируют 356 гидротехнических сооружений, протяженность ирригационных сетей составляет 16,6 тыс. км. Запланированные работы по ремонту и реконструкции каналов, плотин и гидроузлов позволят к 2028 году ввести в оборот 137,8 тыс. га орошаемых земель. В текущем году на развитие объектов водного хозяйства из областного бюджета выделено 2,1 млрд тг, из них 1,4 млрд тг — на капитальный ремонт 9 объектов. Реконструкция оросительных сетей за счет средств Исламского банка развития ведется в Ескельдинском, Аксуском, Алакольском и Коксуском районах.

Премьер-Министр осмотрел опытные демонстрационные поля, молочно-товарные фермы и материально-техническую базу ведущих крестьянских хозяйств Балхашского, Ескельдинского и Талгарского районов Алматинской области. А. Мамину презентовали разработки отечественных научно-исследовательских институтов в сферах растениеводства, животноводства и ветеринарии, проекты по интенсивному земледелию, племенному коневодству, расширению производства мяса и молока, а также развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

В текущем году в агропромышленном комплексе Алматинской области планируется реализовать 42 инвестиционных проекта. Объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам четырех месяцев т. г. вырос на 2,3%, производство продуктов питания — на 14,2%, экспорт переработанной продукции АПК — на 27,6% к соответствующему периоду 2019 года.

В г. Талдыкоргане Премьер-Министр проинспектировал развитие жилищной инфраструктуры, ход работы по газификации региона, а также реализацию программ «Нұрлыжол», «Дорожная карта занятости-2020» и др.


Источник: government.kz

Published in Санаты жоқ

Первый заместитель руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области Жумабаев Ж.С. на интернет-конференции ANTIKORLIVE рассказал о промежуточных результатах работы портала «Единое окно закупок», передает «JETISÝ MEDIA» со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области.

По словам Ж. Жумабаева, с момента запуска проекта администраторам бюджетных программ по области направили 24 писем с предложениями по пересмотру цен на планируемые закупки товаров, работ и услуг.

За период с февраля по апрель 2020 года при мониторинге установлены факты значительных завышений стоимости товаров, работ и услуг.

По самостоятельно принятым решениям, государственных учреждений, по внесенным предложениям Департамента, по повышению эффективности планирования закупок, государственными органами после пересмотра плана государственных закупок было сэкономлено более 416 млн. тенге.

К примеру Департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан после внесенных нами предложений по пересмотру цен отменен государственный закуп натяжного спасательного полотна на сумму 3 392 857 тенге. Вместе с тем, в результате некорректного заполнения плана государственных закупок Управления образования по Алматинской области на 2020 год, сумма выделенная на закуп 1 единицы книги 64 612 000тенге (по пояснению выделенная сумма предусматривалась на приобретение всего объема книг на 2020 год).

После внесенных Департаментом предложений цена вышеуказанного товара была снижена на 1900 тенге за единицу товара в количестве 104 штук. Таким образом, сумма пересмотренных средств составила 64 414 400 тенге. Так же, по итогам напрвленных писем Управлением образования были отменены государственные закупки на услуги на общую сумму 8 676 280 тенге, а именно на такие услуги как: 1. Услуги по изготовлению брошюры на - 7 262 780 тенге, 2. Услуги по показу театральных постановок -800 000 тенге, 3. Услуги по изготовлению нагрудной эмблемы - 353 500 тенге, 4. Услуги видеоинженера- 260 000 тенге. Наряду с этим, на основании внесенных Департаментом предложений ГУ «Отдел образования города Капшагай» пересмотрели план государственных закупок на товары и услуги. К примеру, на приобретение учебной литературы на 2020-2021 учебный год планировалось выделение 76 226 785 тенге за единицу книги.

В результате была пересмотрена 10 753 000 тенге. К довершению всего, запланированная сумма на приобретение лингофонно-мультимединого кабинета с материально-техническим оснащением составила 8 035 714 тенге, в итоге была пересмотрена до 4 017 857 тенге. В результате общая сумма сэкономленных средств Отдела образования города Капшагай составила более 76 млн. тенге. Всего с начала года Департаментом при мониторинге государственных закупок установлены факты значительных завышений стоимости товаров, работ и услуг на сумму более 416 млн.тенге. Проводимая Департаментом работа по средством информационной системы «Единое окно закупок» является тематическим антикоррупционным мониторингом в сфере государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора с целью предупреждения коррупционных правонарушений в указанных социально-значимых направлениях. Эффективное использование бюджетных средств, исключение хищений является приоритетной задачей нашего органа. Работа в данном направлении будет продолжена», - сказал Ж. Жумабаев.

Published in Санаты жоқ

 

Табиғат – адамзаттың баға жетпес байлығы. Сылдырлап аққан мөлдір бұлақ, тасыған өзен, төбесі көк тіреген асқар таулар, оның баурайын мекен еткен аң-құстар. Барлығы бізге берген Тәңір сыйы. Оны күтіп-баптау, қорғап, қастерлеу – біздің міндетіміз. Осы байлықты бағалауға, экологиялық ағарту жұмыстарын жүргізуге, экологиялық білім мен тәрбие беру жолында еңбек етіп жүрген аудандық балалар мен жасөспірімдердің туристік және экскурсия орталығы балаларды табиғатты аялауға баулып, туған жердің табиғатын танытуда. Бұл туралы орталық директоры Мұрат Ақаев бізге берген сұхбатында айтып өткен болатын.

– Мұрат Тілепбердіұлы, өзіңіз басқарып отырған орталық экологиялық бағытта қандай жұмыстар жүргізеді?

– Орталық ұжымы ауданымыздың мектептерінде туристік-өлкетану және экологиялық жұмыстарды жүргізуді жүзеге асырады. Орталық жұмысының басты мақсаты – балалар мен жас жеткіншектерді қоршаған табиғатқа ұқыпты қарауға тәрбиелеу, экологиялық мәдениет дағдыларын қалыптастыру. Орталықта туризм, өлкетану, экологиялық бағыттар бойынша 11 түрлі үйірме сабақтары жүргізіледі. Оған 490 оқушы қамтылған. Соның бірі «Жас экологтар» үйірмесі. Құрамында 47 бала бар үйірменің жетекшісі А.Оразова. 

Біздің жобамыз балалар мен жасөспірімдерді табиғатты қорғау ісіне тарту жолын қарастырады. Жоба мақсаты – табиғат экожүйелерін сақтауға бағытталған қоғамдық маңызы бар істерге балалар мен жасөспірімдерді тарту, халыққа экологиялық ағарту жұмыстарын жүргізу. Жүргізілген жұмыстар нәтижесінде қатысушылар мен үйірме жетекшілері арасында экологиялық басылымдарға деген сұраныс артады, ол өз кезегінде экологиялық мәдениетті қалыптастырады. Үйірме барысында экологиялық ойындар мен викториналар, флэш-моб және басқа да шаралар ұйымдастырады. Аталған шаралардың барлығы балалар мен жасөспірімдердің назарын аумақтарды көгалдандыру және абаттандыру мәселелеріне, тұрғылықты жері бойынша экологиялық қауіпсіздікті сақтауға аударады, қосымша білім беру үдерісіне ғылыми-зерттеу және практикалық жұмыстарды енгізу арқылы оқушылардың танымдық белсенділіктері артады.

– Аты айтып тұрғандай, «Табиғатпен біргеміз!» акциясы қоршаған ортаны аялап ұстауға үйрететін шара болар?

– Оныңыз рас, «Табиғатпен біргеміз» экологиялық соқпағы экскурсанттарды орталық аумағындағы табиғи, тарихи-мәдени нысандармен таныстырады, оқушыларға табиғи құбылыстар мен нысандар туралы білім беруге, экологиялық тәрбие мен табиғатты қорғау үшін алғышарттар жасауға мүмкіндік береді.

«Табиғатпен біргеміз!» экологиялық соқпағының оқу маршруты орталық аумағында өтеді. Маршруттың біраз бөлігінде антропогендік әрекеттің теріс көрінісі байқалады. Осының өзі табиғатқа ұқыпты қарау керектігін мысалдар келтіре отырып, оқушылармен экологиялық сабақ жүргізуге көмектеседі. Әр түрлі флора мен аз да болса кездесетін фауна әлемі мектеп бағдарламасындағы ботаника, зоология, жалпы биология және экологиядан тақырыптық экскурсиялар жүргізуге және көрнекі материал жинауға жәрдемдеседі.

Соқпақтың жалпы ұзындығы 800 метрді құрайды. Соқпақ арқылы ұйымдастырылатын экскурсияның жалпы ұзақтығы 25-30 минут. Мұндай экскурсиялар оқушылардың экологиялық жобалармен жұмыс жүргізуіне тиімді.

– Орталық аумағынан тыс жерлерге жорықтар ұйымдастырылады ма?

– Мұндай жорықтар бізде жиі болады. Негізінен оқушылармен жасалатын мұндай танымдық шаралар негізінен демалыс уақытына жүзеге асырылады. Жаз мезгілінде орталық жанынан «Алтын адам» туристік-экологиялық лагері ұйымдастырылады. Бағдарламаға сай экологиялық турнирлер, экологиялық-биологиялық мазмұндағы зияткерлік      ойындар өткізіледі. Есік көлі, Түрген шатқалына экскурсия ұйымдастыру барысында Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің келісімімен экологиялық жұмыстар жүргізіледі. Сонымен қатар, флораны, фаунаны, өлкенің табиғи ерекшеліктерін, су айдындарының экологиялық жағдайын, олардың жағалауларын, жағалау өсімдіктерін зерттеу бойынша Казачка шатқалына экологиялық жорық ұйымдастырылады.

– Өзіңіз атап өткен жерлердің барлығы мемлекеттің қорғауындағы «Іле-Алатау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіне кіреді. Ал онда кіру ақылы. Оқушыларды жорыққа шығару үшін меморандум жасалған болар.

– Өкінішке қарай, осы күнге дейін ұлттық паркпен келісімге қол жеткізе алмай келеміз. Біздің негізгі бағытымыз – туризм мен экология болғандықтан, балалар мен жасөспрімдерді табиғатқа апарып, көрсетуіміз керек. Ал қорғалған аймаққа экологиялық бекеттен кіру үшін төленетін ақы бізде қарастырылмаған, ата-аналар қалтасынан шығарады. Орталығымызда «Жартасқа өрмелеу» бағыты бар. Ал оқушылармен практикалық сабақ өткізу үшін Түрген шатқалы мен Есік көліне баруымыз керек. Әр сабақ сайын жартасқа ақылы түрде өту ата-аналардың наразылығын тудырады. Мен бұл мәселені облыста да, жыл сайын өтетін білім беру қызметкерлерінің республикалық тамыз кеңесінде де көтердім. Алайда, нәтиже болмай тұр. Осы проблема оң шешімін тапса, оқушылар қоршаған ортаны тануда, туған өлкесін зерттеуде үлкен жетістіктерге жетер еді.

– Бұл туралы мектеп қабырғасында үйретеді емес пе? Өлкетану, экология тақырыбында қосымша сабақтар өткізіледі ғой.

– Елбасы Н.Назарбаевтың «Туған жер» бағдарламасында еліміздің әрбір азаматы өз туған жерінің тауы мен тасын, киелі жерлерін біліп, оны қастерлеу керектігін айтқан еді. Соңғы жылдары өлкетану бағытындағы жұмыстар Үкімет тарапынан, Білім және ғылым министрлігі тарапынан үлкен қолдау тауып, мектептерде үйірмелер жұмыс жасауда. Ауданымыздың табиғаты әсем, жан-жануарлар мен өсімдіктерге бай болғандықтан, оқу орындарындағы өлкетану мен туризмге арналған қосымша сабақтардың саны артса деген ұсыныс бар.

– Мектеп оқушыларымен тазалық акцияларын ұйымдастырасыздар ма?

– Әрине, қоршаған ортаны зерттеп, танып-біліп қана қоймай, жасаған жорықтарымыз барысында жүріп өткен жолымызды қоқыстан тазартып, балаларға табиғатты аялау керектігін бірінші кезекте айтып отырамыз. Оның сыртында, жоғарыда атағанымдай «Табиғатты қоқыстан тазартамыз!», «Таза жағалау» сынды тазалық жұмыстарын жүргіземіз.

Былтыр осы мақсатта Есік қаласы әкімдігімен екі жақты меморандум жасалып, орталықтағы Ұлы Отан соғысында қаза болған жауынгерлер мен ардагерлерге арналған саябақ маңы мен Есік өзенінің жағалауында «Таза жағалау» акциясын өткіздік. 100-ге жуық оқушы қатысқан шарада алдымен техникалық қауіпсіздік ережелерін таныстырдық. Балалар топқа бөлініп, жетекшілері тағайындалды. Әр топ өздеріне берілген аймақты күл-қоқыстан тазартты. Алдағы уақытта да осындай игі шаралар жалғасын таппақ.

– Уақыт бөліп, сұхбат бергеніңізге рахмет.

Әңгімелескен Сардарбек НҰРАДИН.

Published in Мақалалар
Дүйсенбі, 25 Мамыр 2020 09:05

Комиссия назарында

Мемлекеттік бағдарламалардың негізі мақсаты – халықтың әл-ауқатын жақсартып, инфрақұрылымды дамыту. Осы орайда ел игілігіне жұмыс жасап жатқан бағдарламалардың бірі ретінде «Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» жобасын атауға болады.

Бағдарлама аясында елдің түпкір-түпкірінде әлеуметтік нысандар бой көтеріп, жолдар төселіп жатыр. Халық ауызсумен қамтылып, өзге де инфрақұрылым қалыпқа келтірілуде. Мұндай жобалар, әрине, біздің ауданымызда да баршылық. Бағдарлама барысында қолға алынған нысандардағы құрылыс қарқынын көзімен көру үшін өткен аптада Алматы облыстық қоғамдық кеңестің төрағасы Әлихан Тойбаевтың өзі келді. Аудан әкімі Б.Ысқақ, орынбасарлары – А.Бидаев, Б.Бименов, «Nur Otan» партиясы аудандық филиалы төрағасының орынбасары Қ.Байғоджаев, аудандық қоғамдық кеңестің төрағасы Б.Жексембиев кірген комиссия құрамы құрылыстың мән-жайымен танысты.

Ауданымызда «Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» бағдарламасымен биылдың өзінде салынатын және қайта жөндеу жұмыстары жүргізілетін нысандар саны – 106. Ал бұл дегеніміз, 106 нысанда жаңа жұмыс орындары ашылатынын білдіреді. Алдын ала болжам бойынша 3150-ден астам адам жұмыспен қамтылмақ. Құрылыс жұмыстарынан кейін 250 адам тұрақты жұмысқа орналасады. Екі қолға бір күрек таппай жүрген жандарға үлкен мүмкіндік. Жоғарыда айтқан 106 әлеуметтік жобаға бюджеттен бөлінген қаражат – 11 513 359.

Ал аталған нысандардың 46-сы білім саласына тиесілі. Оның 42-сі – мектептердегі дәретханалардың ағымдағы жөндеу жұмыстары. Сондай-ақ биылға жоспарланған ең үлкен жоба да білім саласында екен. Ол – «Денешынықтыру-сауықтыру» кешенінің маңынан салынып жатқан жаңа мектеп. Ә.Тойбаев бастаған комиссия құрамы алдымен осы нысанда болып, жұмыс барысымен танысты. Еліміздегі белді құрылыс компаниясы ВІ Urban Construction қолға алған нысанның құрылысына бөлінген қаражат – 4 млрд 500 мың теңге. 1500 орындық мектеп ауданымыздағы үлкен білім ошақтарының бірі болмақ. Жоспар бойынша нысан осы жылдың аяғына дейін қолданысқа берілуі тиіс.

Комиссия тексерген тағы бір нысан да білім саласына қарасты жоба. Ол  – Қызылжар ауылындағы О.Жандосов атындағы орта мектеп. Іргетасы 1969 жылы қаланған білім ордасының шатырына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бөлінген қаражат – 61 409 мың теңге. Ал құрылыс жұмыстарын жүргізетін – «АС-САПА-Құрылыс» ЖШС.

Жалпы, биылғы жоспар бойынша мәдениет саласына тиесілі 2 нысанды күрделі жөндеуден өткізу көзделген. Оның бірі – Көлді ауылының мәдениет үйі болса, екіншісі – Есіктегі Т.Молдағалиев атындағы мәдениет үйі. Комиссия құрамы ат басын бұрған тағы бір нысан – Есік қаласындағы мәдениет үйі. Биыл мұнда «ПСК Градцентр» ЖШС күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Бөлінген қаражат – 549 680 мың теңге.

Мемлекеттік бағдарламамен салынып жатқан нысандардың барлығы да ел игілігі үшін жұмыс істеуі қажет. Ал оларға бөлінген қаржы ұстағанның қолында, тістегеннің ауызында кетпеуі керек. Қолға алынған жобалардың халыққа ойдағыдай жетуі үшін олардың құрылысын қадағалап, комиссияның жұмыс барысын назарда ұстауы да сондықтан.

Құралай МҰРАТҚЫЗЫ

Published in Мақалалар
Copyright © 2014 Меншік иесі: ТОО "Еңбекшіқазақ" Есік қаласы, Алматы обласы № 4270-Г

 Выходные данные

Жарнама

для детей, достигших 12 лет